Přehled nabízených služeb

09.03.2014

Služba odborné sociálně právní poradenství je poskytována ve 2 regionech. Služba intervenční centrum je poskytována ve 3 regionech.

... Společná linka právní pomoci pro ČR na čísle 608 22 22 77
Úterý 9,00-12,00
Středa 17,30 – 20,30

Praha: V Luhu 715/6, 140 00 Praha 4
Klientky se se svými dotazy mohou obrátit prostřednictvím linky právní pomoci nebo online poradny. Pokud mají zájem o osobní konzultaci, domluví si individuálně termín prostřednictvím emailu poradna(zavináč)profem.cz nebo telefonu 608 22 22 77. Sociální pracovnice je na telefonním čísle dostupná ve všední dny od 9,00 do 16,00. Mimo tento čas je na telefonu nahraný vzkaz, který upozorňuje volající, že volají mimo pracovní dobu sociální pracovnice. Dále upozorní na časovém rozpětí, kdy je na telefonu dostupná.

Středočeský kraj: Dlouhá 97, 261 01 Příbram III
Osobní konzultace na základě domluvy na lince právní pomoci nebo na telefonu 774 433 035. Sociální pracovnice je na telefonním čísle dostupná ve všední dny od 9,00 do 16,00. Mimo tento čas je na telefonu nahraný vzkaz, který upozorňuje volající, že volají mimo pracovní dobu sociální pracovnice. Dále upozorní na časovém rozpětí, kdy je na telefonu dostupná. Nebo na emailu poradna.pribram(zavináč)profem.cz. Ambulantní sociální poradenství pouze po předchozím telefonickém objednání.

Internetové poradenství je dostupné na www.profem.cz/poradna/. Po vložení dotazu přijde tazateli automatická odpověď, která upozorní, že odpověď dostane do 10ti dnů. Na dotazy klientek odpovídají právničky týmu AdvoCats for Women.  Tato služba je zcela bezplatná, anonymní.

Služba je poskytována také telefonicky na čísle +420 608 22 22 77, a to každé úterý 9,00-12,00 a každou středu 17,30-20,30. Tato služba je bezplatná, klientka platí pouze cenu běžného telefonického hovoru. Na základě tohoto kontaktu si klientka může domluvit osobní konzultaci se sociální pracovnicí. I na tyto dotazy odpovídají právničky týmu AdvoCats.

Odborné sociálně-právní poradenství

Posláním
služby odborné sociálně-právní poradenství je poskytnutí pomoci a podpory osobám ohroženým i postiženým domácím násilím a ženám postiženým jakoukoli formou násilí, dále vedení obětí domácího násilí ke zvládnutí krizové situace vlastními silami za účelem opětovného začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí.

Cílem odborného sociálního poradenství je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, poskytnutí potřebných informací a v případě potřeby i zprostředkování nutné pomoci vedoucí k vyřešení aktuální nepříznivé situace. Charakteristika veškerých služeb pro uživatelky  zahrnuje bezplatnost, důvěrnost, nestrannost, diskrétnost a nezávislost.

Základní poskytované činnosti

 •    Odborné sociální poradenství
 •    Právní poradenství

Poskytované služby

 • Odborné sociální poradenství týkající se problematiky domácího násilí
 • Právní poradenství
 • Pomoc k sociálnímu začlenění osob ohrožených domácím násilím do běžného života
 • Nezbytná psychická podpora
 • Podpora při uplatňování zákonných nároků (prostřednictvím zprostředkování informací, doprovodem na příslušná pracoviště apod.)
 • Sepisování dohod, žalob a podání soudu a jiným úřadům, dalších potřebných listin, nebo posuzování uvedených dokumentů vypracovaných jinou osobou
 • Právní zastupování u soudních a jiných řízeních (nadstandartní služby, není na ni právní nárok)


Cílová skupina a kritéria pro přijetí:
Cílovou skupinou pro odborné sociálně právní poradenství jsou osoby ohrožené domácím násilím.

Specifikace uživatelek:
Dospělé osoby, aktuálně zažívající domácí násilí nebo se před násilnou osobou skrývající, případně osoby z jejich blízkého okolí (rodiče, sourozenci, děti, přátelé apod.), které pro ně hledají pomoc


Důvod pro odmínutí klientky:

 •     Kapacitní důvody
 •     Zájemkyně neodpovídá cílové skupině, vyžaduje službu, kterou neposkytujeme
 •     Zdravotní stav zájemkyně vylučuje možnost využití naší služby
 •     Z důvodu psychického onemocnění nebo poruch chování
 •     Agresivní chování ze strany zájemkyněZpůsob poskytování služby:

Služba odborného sociálně právního poradenství je poskytována bezplatně, diskrétně na přání uživatelky služby anonymně. Pracovnice  udržují nediskriminační přístup, podporují nezávislost a autonomii klientky (např. nevoláme za klientky, ale podpoříme je, aby si zavolaly, aby si samy doplnily žádosti apod.).
Informace a rady sdělované sociální pracovnicí či právničkou týmu AdvoCats for Women musí být pro uživatelku zcela srozumitelné. Sociální pracovnice či právnička navrhuje pouze taková řešení, která jsou pro uživatelku přijatelná, nejsou v rozporu s jejich zájmy a nezpůsobí jim další obtížné situace („Rozumíte tomu, je to tak pro Vás přijatelné?“).

Základní zásady poskytování služeb obětem domácího násilí

 • Organizace v rámci poskytování služeb vždy dbá především na bezpečnost osob ohrožených domácím násilím, jejich dětí a dalších blízkých osob   (Nepředáme informace o konzultaci, vytváříme bezpečnostní plán, upozorňujeme na nebezpečí u dětí).
 • Snaží se předcházet druhotné viktimizaci (nenutíme vše líčit podrobně nebo opakovaně).
 • Vztah s klientkou je založený na důvěře, empatii, emocionální podpoře a pochopení strachu klientky. Jedná se o tzv. stranící poradenství, kdy se nezjišťuje stanovisko pachatele (tzn. například, nezjišťujeme příčiny chování agresora).
 • Organizace má při poskytování služeb vždy na paměti nejlepší zájem dítěte klientky a dalších osob, kterých se násilí či ohrožení týká.
 • Pracovnice přistupuje ke klientce individuálně dle jejích potřeb

Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální služby

Zákaz diskriminace

 •  Organizace respektuje etnická a náboženská specifika.
 •  Organizace se v rámci vymezené cílové skupiny nedopouští diskriminace. Cílová skupina není vymezena na základě pohlaví, příslušnosti k menšině. Je vymezen věk klientek, toto je však zveřejněno pro potenciální klientky v registru poskytovatelů sociálních služeb a na webových stránkách proFem.
 •  Pracovnice nehodnotí a nesoudí situaci klientky, respektují její pocity a pracují s nimi (tzn., ptají se na pocity, zda nepotřebuje přestávku, když pláče apod.)


proFem o.p.s. je organizace sdružená v Koordoně (koalice organizací proti domácímu násilí), a tyto organizace:

 •  Zastávají stanovisko nulové tolerance ke všem formám násilí, usilují o systematické zvyšování informovanosti veřejnosti nejen o existenci fenoménu domácího násilí, ale i obraně a ochraně proti němu
 •  Podporují preventivní a vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost
 •  Usilují o zkvalitňování a rozšiřování služeb pro oběti domácího násilí
 •  Podporují a posilují ženy, aby dokázaly od násilníků odejít a znovu se zapojily do plnohodnotného života a společnosti
 •  Usilují o poskytování takových služeb, které svým charakterem odpovídají potřebám obětí domácího násilí, zejména z hlediska dlouhodobosti a komplexnosti
 •  Usilují o bezbariérové poskytování služeb pro zdravotně znevýhodněné (vzhledem k tomu, že nemáme bezbariérovou kancelář, nabízíme také poradenství v terénu, konzultaci za přítomnosti tlumočníka u lidí, kteří potřebují alternativní způsob komunikace apod.)

Intervenční centrum proFem

Intervenční centrum Příbram poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. Služba je určena také rodinným příslušníkům a osobám blízkým, které podporují ohroženou osobu v řešení situace domácího násilí. Cílem je pomoci ohroženým osobám, aby byly schopny řešit situaci související s domácím násilím.

Kdy nás můžete navštívit:

Příbram: pondělí 9-15
Beroun: čtvrtek 9-15
Benešov: pondělí 9-15
a konzultaci je vhodné se opředem objednat.

Kontakty:
Tel.: 77 44 33 034
email: ic(zavináč)profem.cz 

Adresy:

Příbram: Dlouhá 97, Příbram III
Beroun Komunitní centrum Beroun, Bezručova 928, Beroun
Benešov: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1,  Benešov

Vedoucí intervenčního centra: Mgr. Naďa Gubová

Kdo s Vámi v našem IC bude pracovat:

Sociální pracovnice – poskytne nezbytnou psychickou podporu a krizovou pomoc, odborné sociální poradenství a provede Vás po celou dobu poskytování služby, zprostředkuje návazné služby.
Právnička – poskytne právní poradenství, sepíše s Vámi potřebné návrhy či žaloby k soudu.