Setkání Interdisciplinárních týmů

14.11.2018

Ester Poláčková

19. října 2018 proběhlo v budově Ministerstva práce a sociálních věcí v Praze setkání Interdisciplinárních týmů poboček Intervenčního centra proFem (v Benešově, Berouně a Příbrami). Mezi účastníky setkání kromě samotných pracovnic organizace proFem patřily taky představitelky občanského sdružení CERPOS, Magdaléna, Farní charity Beroun, PPI, města Votice, OSPOD Benešov a Dobříš, Krajského ředitelství policie středočeského kraje, ACORUS, z.ú. a Městského úřadu Sedlčany. Interdisciplinární setkání jsou velikým přínosem pro všechny zúčastněné strany. Vedou k zefektivnění a zlepšení práce odborných týmů a jsou zároveň prostorem pro jejich vzájemnou komunikaci.

V úvodu setkání byly představeny novinky proFem, mezi které patřila například změna v pozici vedoucí sociálních služeb. Ta proběhla v květnu tohoto roku a stala se jí PhDr. Dana Pokorná. Dále došlo ke změně času chatového poradenství, které nyní funguje v dnech – pondělí 9-12 a ve středu 16-19 hod. Následně se účastníci setkání věnovali informování o realizovaných projektech proFem. Kromě již zmiňovaného chatového poradenství, které je provozováno od 1. listopadu minulého roku na platformě elinka.iporadna.cz, se mluvilo také o mezinárodním projektu Love and Respect, jehož cílem je prevence partnerského násilí ve vztazích mladých. Část setkání byla věnována prezentaci statistik intervenčních center Benešov, Beroun a Příbram.

Dalším tématem bylo využívání metodického doporučení MPSV č. 3/2010 k postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí v případech domácího násilí v současné praxi. V rámci něho byla probíraná role orgánů OSPOD při řešení případů domácího násilí.

Během setkání se mezi účastníky rozjela i debata o četnosti případů domácího a sexuálního násilí, kde spáchaný čin končí u přestupkového řízení. Prezentován byl také stav praxe znaleckých posudků v případech domácího a sexuálního násilí – statistiky, postavení znalců, důvody pro přibrání znalce a další související oblasti. Na závěr pracovnice proFem přestavily několik kazuistik intervenčních center Benešov, Beroun a Příbram.

Nejbližší setkání interdisciplinárního týmu je plánováno na jaro 2019.