Pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci

03.09.2012

Bezplatná právní pomoc je poskytována zejména v trestním řízení (sepsání trestního oznámení, podání vysvětlení, zastupování poškozené v hlavním líčení) a v občanskoprávním řízení (opatrovnické řízení - sepsání návrhu na úpravu poměrů nezletilého dítěte, návrh na rozvod, návrh na výživné manželky, návrh na výživné rozvedené manželky, návrh na výživu neprovdané matky).

Bezplatnou právní pomoc ve věcech majetkových zásadně neposkytujeme! (např. vypořádání společného jmění manželů - pouze v odůvodněných případech).

Pro účely poskytnutí bezplatné právní pomoci advokátkou se osobou v hmotné nouzi rozumí osoby, jejichž příjem a příjem společně posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí, přičemž tato osoba si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení jejích základních životních podmínek je tak vážně ohroženo.
Jsme si vědomy, že situace je pro osoby postižené domácím násilím velmi obtížná nejen po stránce psychické, ale i ekonomické. Bohužel naše finanční možnosti fondu právní pomoci jsou velmi omezené, a proto jsme musely sáhnout k tomuto opatření.
Každá klientka, která spadá do naší cílové skupiny, má nárok konzultace s právničkou ZDARMA!!! Právní zastupování však není nárokovatelné. Zastupování před soudy a orgány činných v trestních řízeních je vzhledem k personálnímu obsazení týmu AdvoCats možné pouze v Praze a v odůvodněných případech i ve Středočeském kraji.
Každá žadatelka o poskytnutí bezplatné právní pomoci musí vyplnit prohlášení o svých majetkových poměrech (ke stažení zde), na základě něhož bude posouzeno, zda má žadatelka na poskytnutí bezplatné právní pomoci nárok.
Každá žádost je posuzována individuálně a poskytnutí bezplatné právní pomoci není právně vymahatelné. Právničky týmu AdvoCats mají právo v odůvodněných případech odmítnout poskytnutí bezplatné právní pomoci.

Věříme, že spolu nalezneme vhodné řešení Vašeho právního problému.
Právničky týmu AdvoCats